© Cor Eifionydd      Chwefror 2015

Hanes Côr Eifionydd

Côr cymysg yw Côr Eifionydd a ffurfiwyd ym mis Ionawr 1986 gyda’r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Bro Madog 1987, ac ers hynny mae’r Côr wedi mynd o nerth i nerth dan law arbennig eu harweinydd Pat Jones, gan ennill sawl gwobr mewn Eisteddfodau a Gwyliau Cenedlaethol.

 Mae'r côr hefyd yn cefnogi digwyddiadau lleol ac yn cynnal cyngerdd Nadolig blynyddol er budd elusennau.  Mae aelodaeth y Côr wedi newid dros y blynyddoedd, ond mae’r nifer wedi aros yn weddol gyson ar tua 35 o aelodau, ac er mai yng Nghricieth mae’r Côr yn ymarfer mae’r aelodau yn teithio o bob rhan o Eifionydd, a rhai cyn belled a Meirionnydd ac Arfon!


Ond nid Côr eu milltir sgwar yn unig yw Côr Eifionydd gan eu bod yn teithio i bob cwr o Gymru a thu hwnt yn cynnal cyngherddau.  Bu’r côr ar deithiau dros y blynyddoedd i wahanol barthau yn Lloegr gyda chysylltiadau â chymdeithasau Cymreig, a dramor i Awstria, Paris, Segovia (Sbaen),  Prague a Wicklow (Iwerddon) fel rhan o’r gefeillio rhwng y dref â Phorthmadog.

 

Mae repertoire eang gan y Côr, yn amrywio o gerddoriaeth glasurol i ganeuon gwerin, traddodiadol ac ysgafn.  Mae wedi perfformio'r gweithiau crefyddol megis Gloria Vivaldi, Requiem Mozart a Faur, a'r Meseia gan Handel, ond mae'r côr hefyd yn mwynhau perfformio cerddoriaeth gan gyfansoddwyr Cymreig cyfoes megis Brian Hughes, Eric Jones a Robat Arwyn.  


Mae’r côr wedi recordio pedair albwm sy'n cynnwys y Meseia (Handel) am y tro cyntaf yn yr iaith Gymraeg ac mae’r CD ddiweddaraf – Dathliad - yn gasgliad o ffefrynnau amrywiol gan y côr i ddathlu 25 ers ei sefydlu.


Mae’r côr yn ymarfer yn Ysgol Treferthyr, Criccieth ar nos Lun. Os oes ganddoch ddiddordeb mewn ymuno cysylltwch â ni.


Pat Jones – Arweinydd

Yn enedigol o Gastell Newydd Emlyn fe astudiodd yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, a bu’n gweithio yno am gyfnod.  Dychwelodd i’w gwreiddiau i ddysgu piano yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, a tra yno bu’n cyfeilio ac yn arwain Côr Meibion Hendy Gwyn ar Dâf.  Symudodd i fyw i Chwilog ar ôl priodi Roger, a bellach mae hi’n diwtor llais a phiano gyda Gwasanaeth Ysgolion William Mathias. Mae’n weithgar iawn yn ei hamser hamdden gyda Aelwyd Chwilog ac fel cydnabyddiaeth am y cyfraniad gwerthfawr yma i'r ardal fe gafodd Pat a'i chyd-arweinydd, Carys Jones,  dlws John a Cerridwen Hughes yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd yn 2014.


Catrin Alwen – Cyfeilydd

Ganed Catrin ym Mhowys, ond mae hi bellach wedi ymgartrefu yn Chwilog, Eifionydd, ac yn briod i Geraint sy’n faswr yn y côr.  Mae Catrin yn gantores amryddawn ac wedi ennill mewn sawl eisteddfod yn canu gwerin a cherdd dant , yn fwyaf diweddar fel aelod o’r parti gwerin Chwiban.  Mae hi hefyd yn rhan o'r tîm gweithgar yn Aelwyd Chwilog.

Mae Pat wedi bod yn arweinydd brwdfrydig y Côr ers ei sefydlu yn 1986.

Catrin Alwen

Cyfeilydd

Pat Jones

Arweinydd